รูปแบบการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพสิสัตวมรรค ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ = The lmpacts of Chinese Monk's living According to Bodhisattava Magga Philosophy Towards Buddhist's life style /

ผู้แต่ง
ธีรศักดิ์ วัฒนถาวรวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554