รูปแบบการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพสิสัตวมรรค ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ = The lmpacts of Chinese Monk's living According to Bodhisattava Magga Philosophy Towards Buddhist's life style /

ผู้แต่ง
ธีรศักดิ์ วัฒนถาวรวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ธ654ร 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ฎ), 203 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.