ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาศีล 5 ของพนักงานไปรษณีย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานไปรษณีภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 = Factors Affecting the Five Precepts Observation of Post-Officials : A Case Study of Post-Officials at Pasicharoen District, Bangkok, B.E. 2549 /

ผู้แต่ง
บุณชญา วิวิธขจร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.35 บ-ป 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 108 หน้า ; 30 ซม.