ศึกษาปัญหาการบริหารและการจัดการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ = A Study of The Problems on Administration and Management of Kalasin Municipality /

ผู้แต่ง
ทนงศักดิ์ อภัยโส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1