การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizens' Participation in Administration and Management of Tambon Thung Luang Administration Organization, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ภาคภูมิ ธนสีลังกูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1