การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร = Village Communities' Participation in Tambon Admisnistration /

ผู้แต่ง
คำตัน หลุบเลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1