การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร = Village Communities' Participation in Tambon Admisnistration /

ผู้แต่ง
คำตัน หลุบเลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ค356ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 129 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.