การศึกษาเชิงวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน = An Analytical Study of Attorneys' Authorities : A Case Study of Rights Protection And Legal Assistance to The Public /

ผู้แต่ง
พงษ์สุข บัณฑิตสิทธิโชค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1