ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ = People's satisfaction toward Kamalasai post office's services Kamalasai district, Kalasin province /

ผู้แต่ง
คมกฤช ศรีสุยงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.759 ค145ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 86 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.