การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร = Residents' Participation in Tambon Development : A Case Study of Tambon Samran, Mueang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
ยุพา ศรีวิเศษ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1