การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช = An application of virtues in the way of life of people in Moo.5 Saikhao sub-district, Huasai district, Nakhonsithammarat province /

ผู้แต่ง
อรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1