ปัจจัยที่ส่งผลการอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงหมู่บ้านยางใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = The factors affecting Karen's migration at Ban Yang Tai, Yang Piang sub-district, Omkoi district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
สุชาดา แสนใจอิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1