การนำหลักจริยธรรมไปใชในชีวิตประจำวันของประชาชน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Moral Principles to Daily Life Practice of People in Phromkiri District, Nakhonsithammarat Province /

ผู้แต่ง
สารภี จันทร์ศรีนวล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1