ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's expectation to the role of Tambon administration organization members : A case study of Saophao Tambon administration organization, Sichon district, Nakhonsithammarat province /

ผู้แต่ง
สุนิสา อักษรานุชาต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1