ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนโรงเรียนมัธยม : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี = Factors affecting to brawling of the students : A case study of students in Suratthai municipality area /

ผู้แต่ง
ธิติ พานวัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1