ความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Requirements of the Patients Committed for Rehabilitation : A Case Study of Rehabilitation Office, Nakhorn Si thammarat /

ผู้แต่ง
สิรวีย์ ดวงทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1