หลักจริยธรรมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี = ETHICAL PRINCIPLE TOWARDS QUALITY OF TEACHER IN KHIRARATNIKOM, SURAT THANI PROVINCE /

ผู้แต่ง
เจษฎา อนันตศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1