ศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่มีต่อการเป็นสมาชิกประกันกลุ่มแบบสมัครใจ = A Study of Suratthani Hospital Staff's Satisfaction Towards Insurance Group /

ผู้แต่ง
กฤตภพ มือเพ็ชร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.11 ก275ศ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 130 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.