การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์ในอรรถกถาธรรมบท = The interaction between monks and lay people in Dhammapada /

ผู้แต่ง
พระสามารถ ปสนฺโน (บุญรัตน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1