พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Ethical behavior of students of Prathmsuksa 6 : A case study of school in Chang Phueak and Pa Tun sub-district, Mueang Chiang Mai district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
พระนรินทร์ กิตฺติโสภโณ (ชมเพ็ชร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1