ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 = The Teacher's Opinion on the Professional Administrators in Private Schools of Private School in Nakhonsithammarat Education Service Area 1 /

ผู้แต่ง
วัฒนา จินดาวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1