คุณลักษณะของครูที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของนักเรียนโรงเรียนวีรนาทศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง = The real and expectation characters of teachers according to the opinions of Veeranrtsuksa school's students, Muang district, Phatthalung province /

ผู้แต่ง
ธนกร อับดุลลาห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1