ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Opinions of teachers and administrators on the educational management promotion roles of Tambon administrative organization council member in Huay Phung district, Kalasin province /

ผู้แต่ง
สุพัตรา การถัก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1