ภาวะผู้นำของผู้บริหารโงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The leadership of the administrator of Watweruwan school in the office of Chiang Mai educational service area 4, Saraphi district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
ศราวุธ หลุยจำวัน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ศ169ภ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 80 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.