ภาวะผู้นำของผู้บริหารโงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The leadership of the administrator of Watweruwan school in the office of Chiang Mai educational service area 4, Saraphi district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
ศราวุธ หลุยจำวัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1