พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Desirable behaviors of 3rd level students of Ban Sa-Ard school, Pho Chai district, Rot Et province /

ผู้แต่ง
ฉวีวรรณ ธงทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.5 ฉ179พ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 114 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.