พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Desirable behaviors of 3rd level students of Ban Sa-Ard school, Pho Chai district, Rot Et province /

ผู้แต่ง
ฉวีวรรณ ธงทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1