ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อพนักงานบริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด = A Study of Self-Development Desire in Further Study of The Staff of Rohm Integrated Systems (Thailand) Co.,Ltd /

ผู้แต่ง
อรุณ เพ็ชรสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1