ความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Teacher's and Educational Personnel's Satisfaction Toward Sevices From the officers at Roi Et Educational Service Area, Zone 3, Phon Thong District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
อโนทัย ศรีอุประ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1