การศึกษาพฤตกรรมภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของหัวหน้ากลุ่มตามทรรศนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ = A Study of Desirable Leadership of Group Leaders in The Opinions of Officials at Amnat Charoen Educational Service Office /

ผู้แต่ง
วิมลรัตน์ ศรีสอน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1