หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลี /

Corporate Author
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1