สภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 = A Situation of the School-Based Administration of the Administrators in the Basic Education Schools, Wangsaphung District, Loei Province Under the Jurisdiction of Loei Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ประเวช บุญหนัก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1