การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา = The Classroom Action Research of Teachers in Meritorious School of Temples in Buddhism, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
ชนินาถ คงเกลี้ยง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1