ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนการสอนสาระดนตรี โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Study Skill Procedure In Basic Science Of Student Phase 1, Maharach "Prachanimit" School, Maharach District, Ayutthaya Province

ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ ธนะวังน้อย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1