ศึกษาการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาข้้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนในอำเภอนาวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 = A Study of Educational Administration of the Primary School on Pre-Primary Educational Level of Schools in Nawang District of Nongbua Lamphu Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
จุฑาสิณีย์ บุตรดีสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 จ631ศ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 154 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.