ธรรมภิธาน : พจนานุกรมคำสอนพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.303 ส243ธ 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
739 หน้า