สัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เล่ม 2 (อจกฺกพนฺธ-อฎฺหาส) /

Corporate Author
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1