รายงานการวิจัยเรื่องพุทธจริยศาสตร์กับปัญหาการประกอบธุรกิจกรงฆ่าสัตว์ในชุมชนตลาดใต้ = Buddhist Ethics and Slougterhouse Business Problem in Taladtai Community

ผู้แต่ง
สมจิตรา กิตติมานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1