รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาแะปรัชญา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง
พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 378.07 ธ336ร 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 107 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.