การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเอภหนองแค จังหวัดสระบุรี = People's Participation in Community Development in Administration of Nong Khaem Tambon Administration Prganization, Nong Khae District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
ธนวรรณ นุ่มอยู่
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1