ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของสำนักทะเบียนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด = People's satisfaction of services of household registration section : A case study of study Phatumrat district, Rot Et province /

ผู้แต่ง
ศรเพชร ทำชาพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1