ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพกู้ภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = People's Participation towards the Performance of Rescue Team : A Case Study of Mueang Kaen Pattana Municipality, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
เรืองฤทธิ์ ผลดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.35 ร861ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 95 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.