ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม = Factors Affecting the Role and Duty Performance of Tambon Administration Organization Council Member : A Case Study of Dontum District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
รจเรศ สุริยาวงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1