ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นของตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = The public opinion toward the local administration election of Banpapae sub-district, Maetaeng district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
อุไรวรรณ แมะบ้าน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.9593 อ857ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ซ), 91 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.