ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = The People's Opinion to the Performance of Khorkho Sub-district Administration Organization, Mueang District, Surin Province /

ผู้แต่ง
รักษา สุดเส้นผม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1