บทบาทของประชาคมที่มีต่อการจัดซื้อจัดจ้าง : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย = Development of the commune's efficiency in purchasing and employment of Tambon administration organization /

ผู้แต่ง
อุบล จันทร์ส่องแสง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1