เพื่อความเป็นผู้นำของการครุศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2