ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีต่อการเข้าศึกษาในโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 = Students' Opinion on Educational Management Affecting on Admission in Khon kaen School of Commerce, Academic Year 2009 /

ผู้แต่ง
สมควร ยัควงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1