ศึกษาบทบาทการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 = A study of administrative roles of school's scout troop by the opinions of school teachers and administrators under the office of Phranakorn Sri Ayutthaya educational area 2 /

ผู้แต่ง
มานิต พูลสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1