ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา = The Factors Effecting the Option in Vocational Study of Students in Vocational College Under the Office of Vocational College Committee, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
ณัฐเสฏฐ์ แว่นประดิษฐ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.1 ณ371ป 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ), 194 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.