การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Organizing Learning Experiences For Pre-School Children : A Case Study of Pre-School Children Centre at Chaturaphakphiman District,Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
นาควินน์ มีมาก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1