การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Organizing Learning Experiences For Pre-School Children : A Case Study of Pre-School Children Centre at Chaturaphakphiman District,Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
นาควินน์ มีมาก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 น445ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 138 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.