การประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Evaluation of Organizing Pre-School Education of Local Administration Organization : A Case Study of Tambon Administration Organization Within Phochai District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
นุรักษ์ ประดับกรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 น378ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 136 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.