การประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Evaluation of Organizing Pre-School Education of Local Administration Organization : A Case Study of Tambon Administration Organization Within Phochai District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
นุรักษ์ ประดับกรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1