ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยา อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด = Problem and tendency to rectify problem activity to dance steps obligation of committee an establishment educational a step foundation Toongmuentoongssaenpitaya school Amphur Panompai, Roi-Et province /

ผู้แต่ง
พระคณิต ปญฺญาวโร (สุขประเสริฐ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1