พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 /

ผู้แต่ง
ธีระพล อรุณะกสิกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1